Skinpress Rss

hangin


Tinangay ng hangin ang hawak kong papel
doon nakasulat ang
damdaming itinago ko
at di kayang ipagtapat.

Pilit kong hinabol
ngunit inilipad ng kay taas
malayo na
at di ko alam kung saan babagsak.

Nilipad ng hangin ang
aking lakas ng loob
binura ang planong kay tagal
binuo.

Sa silyang bilog
Ako ay naupo
Humugot muli
Ng lakas ng loob.

Hindi na ibinalik ng hangin
Ang papel
Bagkus ay ang babaeng
pinag-alayan ng nakasulat sa papel.